Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΘ (Κεφάλαια 1,2,3)


ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΚΕΦ. 1,2,3


ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ
Α1. Δύο αγαθά είναι υποκατάστατα μεταξύ τους, αν το ένα καταναλώνεται μαζί
με το άλλο. Σ Λ
Α2. Ένας ανέφικτος συνδυασμός ως προς την Κ.Π.Δ. μιας οικονομίας
υποδηλώνει την έλλειψη ανεργίας σ' αυτήν.  Σ Λ
A3. Συμφέρει μια επιχείρηση να μειώνει την τιμή του προϊόντος που παράγει,
εφ' όσον αυτό έχει ανελαστική ζήτηση.  Σ Λ
Α4. Η ανία στην εργασία ενός εργάτη, μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα της
προσπάθειας των οικονομιών να βρουν τρόπους για την άμβλυνση του
οικονομικού προβλήματος.  Σ Λ
Α5. Ορθολογικός είναι ο καταναλωτής που επιλέγει αγαθά και υπηρεσίες με
βάση το εισόδημα του.  Σ Λ
                                                                                                              (Μονάδες 2∙5 =10)

Να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Α6. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ, εκφράζει:
α) τις μονάδες του αγαθού Χ που παράγονται.
β) τις μονάδες του αγαθού Ψ που δεν παράγονται
γ) τις μονάδες του Ψ που δεν παράγονται για να παραχθεί ένα Χ
δ) τις μονάδες του αγαθού Ψ που δεν θα παραχθούν για να παραχθούν
συγκεκριμένα Χ.
                                                                                                    (Μονάδες 5)
Α7. Αν η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 1% με αποτέλεσμα η ζητούμενη
ποσότητα του να αυξηθεί κατά 2%, αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση είναι:
α) Ανελαστική
β) Τέλεια ανελαστική
γ) ελαστική
δ) τέλεια ελαστική
                                                                                                     (Μονάδες 5)
Α8. Δίνεται ο πίνακας:
       L    0    5    10    15    20
      MP  -    4     6      2      1

Το μέσο προϊόν για L = 8 είναι:
α) 3,75
β) 4,75
γ) 5
δ) 6,25                                                                                (Μονάδες 5)

ΟΜΑΔΑ Β
Β1. Να ορίσετε την έννοια της παραγωγικής διαδικασίας και να αναφέρετε τα
βασικά στοιχεία της.
                                                                                                               (Μονάδες 10)
Β2. Ποια επιδίωξη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του
καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών;
• Ποιοι παράγοντες περιορίζουν την παραπάνω επιδίωξη;
• Τι ονομάζεται ορθολογική συμπεριφορά
                                                                                                               (Μονάδες 10)
Β3. Κεφαλαιουχικά και Καταναλωτικά Αγαθά. Να δώσετε ορισμούς και να αναφέρετε και παραδείγματα
                                                                                                               (Μονάδες 5)

ΟΜΑΔΑ Γ
Α. Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μια επιχείρηση που
λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Η εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μετα-
βλητό συντελεστή παραγωγής και η αμοιβή της είναι 60 χρηματικές μονάδες
     Labour        Average Variable Cost
       0                           -
       1                        7.50
       2                         6
       3                         4.50
       4                         3.75
       5                         3.75
       6                         4

Γ1. Να υπολογίσετε το συνολικό(TP) το μέσο(AP) και το οριακό προιόν(MP) , καθώς και το μεταβλητό κόστος(VC).
                                                                                                             (Μονάδες 10)
Γ2. Να εξηγήσετε αν στην περίπτωση της εν λόγω επιχείρησης εάν ισχύει ο νόμος
της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης, σε ποια ποσότητα της εργασίας
φαίνεται η λειτουργία του και γιατί.
                                                                                                            (Μονάδες 2)
Γ3. Να υπολογίσετε το μέσο μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, αν αυτή
αυξήσει την παραγωγή της από 80 σε 85 μονάδες προϊόντος.
                                                                                                             (Μονάδες 3)

Β. To μηνιαίο εισόδημα ενός καταναλωτή ανέρχεται στις 182.000 και είναι
μεγαλύτερο κατά 30% από το εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος.
Με σταθερή την τιμή του αγαθού Χ, το πρώτο έτος ο καταναλωτής ζητά 80
μονάδες το μήνα, ενώ το δεύτερο έτος ζητά 20 μονάδες περισσότερο.
α) Να υπολογιστεί η εισοδηματική ελαστικότητα (Μονάδες 10)
β) Να χαρακτηρίσετε το αγαθό Χ (Μονάδες 2)
γ) Αν αυξηθεί η Φορολογία Εισοδήματος να εξηγήσετε με τη βοήθεια
διαγράμματος τις επιπτώσεις στη ζήτηση του Χ. (Μονάδες 3)

ΟΜΑΔΑ Δ
Μία οικονομία παράγει τα αγαθά Χ και Ψ απασχολώντας πλήρως και
αποδοτικά τους 6 εργαζόμενους που διαθέτει και οι οποίοι έχουν την εξής
απόδοση :

Εργάτες     Μονάδες Χ ή Ψ
     1                              60 ή 58
     2                            100 ή 106
     3                            120 ή 130
     4                            132 ή 160
     5                            140 ή 200
     6                            144 ή 240

α) Να γίνει η Κ.Π.Δ.
β) Αν η οικονομία παράγει 110 μονάδες του Χ ποιά είναι η μέγιστη παραγωγή
του Ψ ;
γ) Αν η παραγωγή του Χ αυξηθεί από 70 σε 125 μονάδες, πόσες μονάδες του
Ψ  πρέπει να θυσιαστούν ;
                                                                 (Μονάδες 20)                                                         ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

1 σχόλιο: