Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΟΘ


 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΙΟΣ 2018
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)


ΟΜΑΔΑ Α
Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.6., να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α1.
Όταν το κατά μονάδα προϊόντος κόστος μειώνεται η επιχείρηση αυξάνει την παραγωγή της ακόμα και με την ίδια τιμή πώλησης, γιατί αυξάνει το κέρδος της.
Α2.
Το μέσο μεταβλητό κόστος αυξάνεται γιατί ο ρυθμός αύξησης του συνολικού προϊόντος είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης του κόστους των μεταβλητών συντελεστών.
Α3.
Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί από το σημείο εκείνο, όπου το συνολικό προϊόν μειώνεται.
Α4.
Όταν υπάρχει πλεόνασμα προσφοράς στην αγορά ενός αγαθού, οι παραγωγοί για να αποφύγουν συσσώρευση αποθεμάτων πρέπει να μειώσουν την τιμή.
Α5.
Ο σπουδαιότερος παράγοντας της μεταβολής της προσφοράς είναι ο χρόνος.
Α6.
Μία από τις συνέπειες της επιβολής της ανώτατης τιμής από το Κράτος είναι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Μονάδες 2 x 6 = 12
Στις προτάσεις Α.7. έως και Α.9., να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.
Α7.
Ποια από τις παρακάτω μεταβολές πρέπει να συμβεί ώστε η αγοραία καμπύλη προσφοράς ενός αγροτικού προϊόντος να μετατοπιστεί προς τα αριστερά;

α) Να μειωθούν τα ημερομίσθια των εργατών.
β) Να μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών.
γ) Να υπάρξουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
δ) Να αυξηθεί ο αριθμός των παραγωγών.
ε) Τίποτα από τα παραπάνω.                                                                 Μονάδες 4


Α8.
Η αύξηση της ζήτησης ενός κατώτερου αγαθού κατά 30% και της προσφοράς του κατά 10%, θα έχει το εξής αποτέλεσμα στην αγορά του:
α)    Αύξηση της τιμής ισορροπίας και μείωση της ποσότητας ισορροπίας.
β)    Αύξηση ποσότητας ισορροπίας και αμετάβλητη τιμή.
γ)    Μείωση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας.
δ)    Αύξηση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας.
ε)    Τίποτα από τα παραπάνω.                                                             Μονάδες 5

Α9.
Καθώς το συνολικό προϊόν αυξάνεται με φθίνοντες ρυθμούς:
α) το οριακό προϊόν μειώνεται.
β) το μέσο προϊόν αυξάνεται.
γ) το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν.
δ) το μέσο προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του.
ε) τίποτα από τα παραπάνω.                                                                 Μονάδες 4

ΟΜΑΔΑ Β
Β1.
Να αναπτύξετε αναλυτικά τις ιδιότητες των οικονομικών αναγκών. Να αναπτύξετε επίσης τους βασικούς λόγους που συντελούν σε δύο από αυτές. Μονάδες 13

Β2.
Τι γνωρίζετε για το οικονομικό κύκλωμα; Δεν απαιτείται σχήμα.
Μονάδες 12ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνονται τα ακόλουθα δεδομένα μίας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία. Η αμοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση με 600 χρηματικές μονάδες.
ΕΡΓΑΣΙΑ (L)
ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (MP)
0
-
1
15
2
35
3
40
4
30
5
15
6
9
7
3
Ζητείται:
Γ1.    Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 8
Γ2.    Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς (Ε5) καθώς η τιμή αυξάνεται από 20 σε 40 χρηματικές μονάδες και να την χαρακτηρίσετε.                                       Μονάδες 3
Γ3.    Σε ποια ποσότητα παραγωγής το μεταβλητό κόστος γίνεται 2800 ευρώ;
                                                                                               Μονάδες 3
Γ4.    Αν η επιχείρηση παράγει 144 μονάδες και θέλει να τις αυξήσει κατά 2, πόσο θα πρέπει να μεταβληθεί το κόστος της;
                                                                                               Μονάδες 3
Γ5.    Να υπολογίσετε το μέσο προϊόν της εργασίας, σε κάθε επίπεδο παραγωγής και να αιτιολογήσετε σε ποιο επίπεδο απασχόλησης μεγιστοποιείται.
                                                                                               Μονάδες 4
Γ6.    Με την προσθήκη ποιου εργάτη αρχίζει να λειτουργεί ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
                                                                                               Μονάδες 4ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης: QD = 200 – P και προσφοράς: QS = 50 + P. Ζητείται:
Δ1.   Να υπολογίσετε το σημείο που ισορροπεί η αγορά και να το δείξετε διαγραμματικά.  Μονάδες 3
Δ2.   Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή ΡΑ = 60€ να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος του πιθανού καπέλου που θα δημιουργηθεί στην αγορά. Θεωρείτε ότι το κράτος πρέπει να επιβάλλει ανώτατη τιμή στην αγορά;                                                                                           Μονάδες 4
Δ3.   Αν το κράτος επιβάλλει κατώτατη τιμή Ρκ = 90€, να υπολογίσετε το όφελος στα έσοδα των παραγωγών που προκύπτει από την κρατική παρέμβαση.                                       
Μονάδες 4
Δ4.   Σε ποια τιμή η ζητούμενη ποσότητα είναι διπλάσια του πλεονάσματος.                  
Μονάδες 3
Δ5.   Αν το κράτος αφήσει ελεύθερη τη λειτουργία της αγοράς τότε αυτή θα ισορροπήσει στο σημείο που έχετε υπολογίσει από το α) ερώτημα. Ποιο θα πρέπει να είναι το νέο σημείο ισορροπίας ώστε τα συνολικά έσοδα των παραγωγών να είναι τα μέγιστα;
Μονάδες 4
Δ6.   Ποια θα πρέπει να είναι, με βάση το ερώτημα Δ5. η νέα συνάρτηση προσφοράς, ώστε η μετατόπισή της να είναι παράλληλη;                                                         Μονάδες 4

Δ7.   Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης (ΕD) και την ελαστικότητα προσφοράς (Εs) στο νέο σημείο ισορροπίας.                                                                                     Μονάδες 3


ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
1.     Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2.     Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3.     Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4.     Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5.     Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6.     Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7.     Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μια (1) ώρα και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά τη διανομή των θεμάτων.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑΔΑ Α΄
Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις A1 – A5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη
Α1.    Το κινητό τηλέφωνο ενός φοιτητή είναι αγαθό υλικό, καταναλωτό και καταναλωτικό.
Μονάδες 3
Α2.    Το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίζεται ένα εργοστάσιο, ανήκει στο συντελεστή παραγωγής «κεφάλαιο».
Μονάδες 3
Α3.    Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Α σε όρους του αγαθού Β δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Β θυσιάζονται, όταν παράγεται μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α.
Μονάδες 3
Α4.    Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) δείχνει τους μέγιστους δυνατούς συνδυασμούς παραγωγής.
Μονάδες 3
Α5.    Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά καθεμία ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό.
Μονάδες 3


Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α7, να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6.    Το κλιματιστικό που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση είναι αγαθό:
          α. υλικό, διαρκές και καταναλωτικό
          β. καταναλωτό και καταναλωτικό
          γ. καταναλωτικό και κεφαλαιουχικό
          δ. υλικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό
Μονάδες 5
Α7. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 3. Αυτό σημαίνει ότι:
α.     για να παραχθεί μία μονάδα Ψ, θυσιάζονται 3 μονάδες από το αγαθό Χ
β.     για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα Χ, θα θυσιαστούν 3 μονάδες Ψ
γ.     μία αύξηση της ποσότητας του Ψ κατά 1%, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του Χ κατά 3%
δ.     τίποτα από τα παραπάνω
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ Β΄
Αφού δώσετε τον ορισμό των οικονομικών αγαθών και αναφέρετε το βασικό τους χαρακτηριστικό, να αναπτύξετε αναλυτικά τα είδη τους. Να δώσετε παραδείγματα.
Μονάδες 25
ΟΜΑΔΑ Γ΄
Μια οικονομία απασχολεί 5 εργάτες στην παραγωγή δύο αγαθών Χ και Ψ. Ο κάθε εργάτης μπορεί να παράγει είτε 12 μονάδες του Χ, είτε 36 μονάδες του Ψ. Υποθέτουμε ότι για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνο εργασία σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.
Η παραγωγή ανά εργάτη παραμένει σταθερή.
Ζητείται:
Γ1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.
Μονάδες 8
Γ2. Να σχεδιάσετε την ΚΠΔ της οικονομίας.
Μονάδες 7
Γ3. Να βρείτε το κόστος ευκαιρίας του Χ.
Μονάδες 5
Γ4. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ.
Μονάδες 5ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας, που παράγει τα αγαθά Χ και Ψ.

Συνδυασμοί Παραγωγής
Αγαθό Χ
Αγαθό ψ
Α
                   0
                 50
           Β
                  10
                 40
           Γ
                  20
                 25
           Δ
                  30
                  0


Ζητείται :
Δ1. Να βρείτε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ
                                                                    Μονάδες 6
Δ2. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ
                                                                    Μονάδες 6
Δ3. Να σχεδιάσετε την Κ.Π.Δ. της οικονομίας
                                                                    Μονάδες 5
Δ4. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία στη μέθοδο παραγωγής των δύο αγαθών,   με τέτοιο τρόπο ώστε, να διπλασιαστεί η ποσότητα του Ψ και να μεταβληθεί η ποσότητα του Χ κατά 20% σε κάθε συνδυασμό, να κατασκευάσετε τη καινούρια Κ.Π.Δ της οικονομίας.
                                                                    Μονάδες 8
ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
 4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
 5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
 6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
 7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των θεμάτων.

EYXOMAI ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

WHAT IS ECONOMICS

 • Why are some countries rich and some countries poor? 
 • Why do women earn less than men?
 • How can data help us understand the world?
 • Why do we ignore information that could help us make better decisions?
 • What causes recessions?
 Economics can help us answer these questions. Below, we’ve provided links to short articles that illustrate what economics is and how it connects to our everyday lives.
Economics can be defined in a few different ways. It’s the study of scarcity, the study of how people use resources and respond to incentives, or the study of decision-making. It often involves topics like wealth and finance, but it’s not all about money. Economics is a broad discipline that helps us understand historical trends, interpret today’s headlines, and make predictions about the coming years.
Economics ranges from the very small to the very large. The study of individual decisions is called microeconomics. The study of the economy as a whole is called macroeconomics. A microeconomist might focus on families’ medical debt, whereas a macroeconomist might focus on sovereign debt.
Why should I care about economics?
Economics affects everyone’s lives. Learning about economic concepts can help you to understand the news, make financial decisions, shape public policy, and see the world in a new way.
More details:
What is economics