Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑΔΑ Α΄
Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις A1 – A5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη
Α1.    Το κινητό τηλέφωνο ενός φοιτητή είναι αγαθό υλικό, καταναλωτό και καταναλωτικό.
Μονάδες 3
Α2.    Το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίζεται ένα εργοστάσιο, ανήκει στο συντελεστή παραγωγής «κεφάλαιο».
Μονάδες 3
Α3.    Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Α σε όρους του αγαθού Β δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Β θυσιάζονται, όταν παράγεται μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α.
Μονάδες 3
Α4.    Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) δείχνει τους μέγιστους δυνατούς συνδυασμούς παραγωγής.
Μονάδες 3
Α5.    Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά καθεμία ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό.
Μονάδες 3


Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α7, να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6.    Το κλιματιστικό που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση είναι αγαθό:
          α. υλικό, διαρκές και καταναλωτικό
          β. καταναλωτό και καταναλωτικό
          γ. καταναλωτικό και κεφαλαιουχικό
          δ. υλικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό
Μονάδες 5
Α7. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 3. Αυτό σημαίνει ότι:
α.     για να παραχθεί μία μονάδα Ψ, θυσιάζονται 3 μονάδες από το αγαθό Χ
β.     για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα Χ, θα θυσιαστούν 3 μονάδες Ψ
γ.     μία αύξηση της ποσότητας του Ψ κατά 1%, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του Χ κατά 3%
δ.     τίποτα από τα παραπάνω
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ Β΄
Αφού δώσετε τον ορισμό των οικονομικών αγαθών και αναφέρετε το βασικό τους χαρακτηριστικό, να αναπτύξετε αναλυτικά τα είδη τους. Να δώσετε παραδείγματα.
Μονάδες 25
ΟΜΑΔΑ Γ΄
Μια οικονομία απασχολεί 5 εργάτες στην παραγωγή δύο αγαθών Χ και Ψ. Ο κάθε εργάτης μπορεί να παράγει είτε 12 μονάδες του Χ, είτε 36 μονάδες του Ψ. Υποθέτουμε ότι για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνο εργασία σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.
Η παραγωγή ανά εργάτη παραμένει σταθερή.
Ζητείται:
Γ1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.
Μονάδες 8
Γ2. Να σχεδιάσετε την ΚΠΔ της οικονομίας.
Μονάδες 7
Γ3. Να βρείτε το κόστος ευκαιρίας του Χ.
Μονάδες 5
Γ4. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ.
Μονάδες 5ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας, που παράγει τα αγαθά Χ και Ψ.

Συνδυασμοί Παραγωγής
Αγαθό Χ
Αγαθό ψ
Α
                   0
                 50
           Β
                  10
                 40
           Γ
                  20
                 25
           Δ
                  30
                  0


Ζητείται :
Δ1. Να βρείτε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ
                                                                    Μονάδες 6
Δ2. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ
                                                                    Μονάδες 6
Δ3. Να σχεδιάσετε την Κ.Π.Δ. της οικονομίας
                                                                    Μονάδες 5
Δ4. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία στη μέθοδο παραγωγής των δύο αγαθών,   με τέτοιο τρόπο ώστε, να διπλασιαστεί η ποσότητα του Ψ και να μεταβληθεί η ποσότητα του Χ κατά 20% σε κάθε συνδυασμό, να κατασκευάσετε τη καινούρια Κ.Π.Δ της οικονομίας.
                                                                    Μονάδες 8
ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
 4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
 5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
 6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
 7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των θεμάτων.

EYXOMAI ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

WHAT IS ECONOMICS

 • Why are some countries rich and some countries poor? 
 • Why do women earn less than men?
 • How can data help us understand the world?
 • Why do we ignore information that could help us make better decisions?
 • What causes recessions?
 Economics can help us answer these questions. Below, we’ve provided links to short articles that illustrate what economics is and how it connects to our everyday lives.
Economics can be defined in a few different ways. It’s the study of scarcity, the study of how people use resources and respond to incentives, or the study of decision-making. It often involves topics like wealth and finance, but it’s not all about money. Economics is a broad discipline that helps us understand historical trends, interpret today’s headlines, and make predictions about the coming years.
Economics ranges from the very small to the very large. The study of individual decisions is called microeconomics. The study of the economy as a whole is called macroeconomics. A microeconomist might focus on families’ medical debt, whereas a macroeconomist might focus on sovereign debt.
Why should I care about economics?
Economics affects everyone’s lives. Learning about economic concepts can help you to understand the news, make financial decisions, shape public policy, and see the world in a new way.
More details:
What is economics

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΘ 1ο και 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                 ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2017
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑΔΑ Α
Στις παρακάτω προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
Α1.   Η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας σε βραχυχρόνια περίοδο, συνεπάγεται την μείωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.                                                                   Μονάδες 2
Α2.   Το κόστος ευκαιρίας υπάρχει και για τα οικονομικά και για τα ελεύθερα αγαθά.                                                                                                                                                                             Μονάδες 2
Α3.   Αύξηση ζήτησης σημαίνει ότι οι καταναλωτές στην ίδια τιμή ζητούν μεγαλύτερη ποσότητα.                                                   Μονάδες 2
Α4.   Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια
κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του συμπληρωματικού
αγαθού.                                                                            Μονάδες 2
Α5.   Σε ένα αγαθό, με ανελαστική ζήτηση ως προς την τιμή, κάθε αύξηση της τιμής, αυξάνει τη συνολική πρόσοδο των παραγωγών.                                                                                                         Μονάδες 2


Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α8, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6.   Αν οι καταναλωτές αναμένουν εκπτώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε:
α)    θα αυξήσουν τη τρέχουσα ζήτηση
β)    θα αυξήσουν τη ζήτηση κατά την περίοδο των εκπτώσεων
γ)    θα μειώσουν τη τρέχουσα ζήτηση
δ)    θα μειώσουν τη ζητούμενη ποσότητα, πριν τη μελλοντική μείωση των τιμών                                                                                                                                                                           Μονάδες 5
Α7.   Αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, τότε για ένα κατώτερο αγαθό:
α)    μειώνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών
β)    αυξάνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών
γ)    αυξάνεται η ζήτησή του
δ)    μειώνεται η ζητούμενη ποσότητά του                     Μονάδες 5
Α8.   Δύο αγαθά Χ και Ψ είναι συμπληρωματικά και έχουν ελαστική ζήτηση. Αν μειωθεί η τιμή του αγαθού Χ, τότε:
α)    θα μειωθεί η συνολική δαπάνη του Χ
β)    θα αυξηθεί η ζήτηση του Χ
γ)    θα αυξηθεί η ζήτηση και η συνολική δαπάνη του Ψ
δ)    θα μειωθεί η συνολική δαπάνη του αγαθού Ψ        Μονάδες 5


ΟΜΑΔΑ Β
Β1.   Τι γνωρίζετε για το οικονομικό πρόβλημα των κοινωνιών.
                                                                                 Μονάδες 12
Β2.   Να αναπτύξετε το οικονομικό κύκλωμα. Δεν απαιτείται το σχήμα.                                                                                Μονάδες 13


ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης για ένα αγαθό Χ.
Συνδυασμός
Τιμή
Ζητούμενη Ποσότητα
Εισόδημα
Α:
5
100
1200
Β:
5
300
1800
Γ:
4
200
1500
Δ:
6
280
1800
Ε:
4
150
1200
Ζητείται:
Γ1.    Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή[1] και στη συνέχεια ως προς το εισόδημα[2]. Το αγαθό X είναι κανονικό ή κατώτερο;                                                                     Μονάδες 7
Γ2.    Να δείξετε σε ένα διάγραμμα τις καμπύλες ζήτησης που προκύπτουν από τα δεδομένα του πίνακα.                                                                                                                                                         Μονάδες 6
Γ3.    Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης που προκύπτουν από τον πίνακα με δεδομένο ότι είναι γραμμικής μορφής.                     Μονάδες 7
Γ4.    Αν γνωρίζετε ότι καθώς αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών από 1200 σε 1500 χρηματικές μονάδες, η ζητούμενη ποσότητα, σε κάθε τιμή, αυξάνεται κατά 50 μονάδες, να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης που αντιστοιχεί σε εισόδημα 1500 € καθώς και την εισοδηματική ελαστικότητα για Ρ = 4.
                                                                                                Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης.

Ρ
QD
Α:
5
180
Β:
8
168
Ζητείται:
Δ1.    Να βρείτε την εξίσωση ζήτησης του αγαθού αν γνωρίζετε ότι είναι ευθεία γραμμή και να τη δείξετε διαγραμματικά (με τα σημεία τομής στους άξονες).                                                                                                                                                                                      Μονάδες 4
Δ2.    Ποια η ελαστικότητα ζήτησης καθώς η τιμή αυξάνεται από 8 σε 12 ευρώ.                                                                                                                                                                                                   Μονάδες 4
Δ3.   Να υπολογίσετε την τοξοειδή ελαστικότητα ζήτησης
στο τόξο που περικλείεται μεταξύ των τιμών Ρ1 = 20
και Ρ2 = 30.                                                                   
Μονάδες 4
Δ4.   Ποια η μεταβολή στα συνολικά έσοδα των παραγωγών καθώς η τιμή μειώνεται από 30 σε 20 ευρώ;                                    Μονάδες 4
Δ5.   Αν το αγαθό δοθεί δωρεάν, ποια ποσότητα θα είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οι καταναλωτές;                                       Μονάδες 4
Δ6.   Το αγαθό Ψ υποθέτουμε ότι είναι υποκατάστατο του Χ. Να βρείτε τη νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ, αν γνωρίζετε ότι αυξήθηκε η τιμή του Ψ, με αποτέλεσμα τη μεταβολή στη ζήτηση του Χ κατά 25%.                                                                            Μονάδες 5


ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
1.   Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2.   Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3.   Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4.   Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5.   Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6.   Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7.   Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μια (1) ώρα και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά τη διανομή των θεμάτων.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

                                  
                                   ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΚΟΣ
[1]  καθώς η τιμή μειώνεται
[2]  καθώς το εισόδημα αυξάνεται

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Με ηλεκτρονικό τρόπο αρχίζουν αύριο οι αιτήσεις εγγραφής των επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Με ηλεκτρονικό τρόπο αρχίζουν αύριο οι αιτήσεις εγγραφής των επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14  Σεπτεμβρίου 2017.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩΤρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


Το υπουργείο Παιδείας, θα καταθέσει σύντομα σε διαβούλευση  το Σχέδιο Νόμου για τις αλλαγές στο Λύκειο  και του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση την πρόταση του ΙΕΠ.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τις αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται οι μαθητές/τριες , σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου.
Επίσης, οι πανελλήνιες μετονομάζονται σε Κεντρικά Οργανωμένες Εξετάσεις!

Δείτε ΕΔΩΤρίτη, 2 Μαΐου 2017

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις ανώτατες και ανώτερες στρατιωτικές σχολές
Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις ανώτατες και ανώτερες στρατιωτικές σχολές

Όλη η προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΟΘ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Έντεκα χρήσιμες συμβουλές για να πετύχετε υψηλές επιδόσεις στο μάθημα:


1. Πολύ καλή ανάγνωση των θεμάτων με προσοχή και ψυχραιμία ώστε να κατανοήσετε πλήρως τα δεδομένα και τα ζητούμενα του κάθε ερωτήματος.

2. Σωστή εφαρμογή των κατάλληλων τύπων ανάλογα με το θέμα..

3. Σε ορισμένες προτάσεις ή και ασκήσεις είναι απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση του θέματος να πάτε στο πρόχειρο και να απεικονίσετε διαγραμματικά τα δεδομένα, ώστε να απαντήσετε με πληρότητα.

4. Σωστή εφαρμογή της θεωρίας και κατάλληλος συνδυασμός των κεφαλαίων του σχολικού βιβλίου για τη σωστή αντιμετώπιση του 4ου θέματος.

5. Χρησιμοποιήστε τους μηχανισμούς επαλήθευσης σε κάθε κατηγορία άσκησης ώστε να περιορίσετε την πιθανότητα του λάθους.

6. Να κάνετε σωστή κατανομή του χρόνου. Να μην αφιερώνετε πολύ χρόνο σε κάποιο υπο-ερώτημα που σας δυσκολεύει. Προχωρήστε στο επόμενο και επανέρχεστε σε αυτό στο τέλος, αν ο χρόνος σας το επιτρέπει.

7. Σε περίπτωση που ο χρόνος σας πιέζει και δεν είστε σίγουροι αν η λύση που έχετε δώσει σε μία άσκηση είναι αποδεκτή, είναι προτιμότερο να την παρουσιάσετε παρά να την αφήσετε άλυτη.

8. Να προσπαθείτε μέχρι τέλους κάθε υπο-ερώτημα ανεξάρτητα από το αν έχετε απαντήσει στο προηγούμενο.

9. Προσπαθήστε να αποφύγετε τα υπολογιστικά λάθη π.χ σε διαιρέσεις με δεκαδικούς ή στον υπολογισμό ποσοστών.

10. Να θυμάστε ότι το αποτέλεσμα ενός προβλήματος δεν λαμβάνετε υπόψη, όταν δεν δικαιολογείται από την επίλυση της άσκησης ή όταν αναγράφεται χωρίς την προηγούμενη επεξεργασία των δεδομένων.

11. Το γραπτό σας θα βαθμολογηθεί με άριστα όταν ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) έχει αναπτυχθεί με πληρότητα, σύμφωνα με τις γνώσεις που εμπεριέχει το σχολικό βιβλίο, β)δεν περιέχει επιστημονικά σφάλματα, γ)παρουσιάζει ορθή δομή στην ανάπτυξη των νοημάτων, δ) χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ακρίβεια ε) περιέχει τα απαραίτητα και ορθά σχήματα για την ανάπτυξη του θέματος στ) έχει σωστή και επαρκή αιτιολόγηση. 

Ποια η δομή των θεμάτων στις πανελλήνιες σε τι σας ελέγχει κάθε ομάδα θεμάτων και ποιες δυσκολίες κρύβονται;

To πρώτο θέμα περιέχει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεις σωστού λάθους με σκοπό τον έλεγχο των γνώσεων της θεωρίας του σχολικού βιβλίου. Το δεύτερο περιέχει μία ή δύο ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης με το ίδιο αντικείμενο από κεφάλαια της θεωρίας του σχολικού βιβλίου. Το τρίτο είναι μία άσκηση εφαρμογής των τύπων και είναι παρόμοια με μία του σχολικού βιβλίου. Το τέταρτο θέμα είναι το δυσκολότερο, θεωρείται θέμα κλειδί για το άριστα και αποτελείται από μία άσκηση, η επίλυση της οποίας απαιτεί κατάλληλο συνδυασμό γνώσεων από τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου. 
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ …ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ!!!