Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΟΜΑΔΑ Α
Α1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α.  Όταν το μέσο προϊόν ενός μεταβλητού συντελεστή είναι 40 και προστεθεί μια μονάδα μεταβλητού συντελεστή που αυξάνει το συνολικό προϊόν κατά 32 μονάδες, τότε το μέσο προϊόν θα μειωθεί.                                                                                 Μονάδες 2
β.  Στην ανάλυση του οικονομικού συστήματος και της λειτουργίας της αγοράς, γίνεται συνήθως η υπόθεση ότι τα οικονομούντα άτομα (δηλαδή νοικοκυριά και επιχειρήσεις) έχουν πλήρη γνώση των δεδομένων που επικρατούν.                                     Μονάδες 2
γ.   Το αυξανόμενο κόστος ευκαιρίας οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.                                                                                                                                        Μονάδες 2
δ.  Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται αν αυξηθεί η τιμή πώλησης του αγαθού.                                                                                                                                                                        Μονάδες 2
ε.   Η ελαστικότητα ζήτησης μπορεί να μετρηθεί μόνο σε σχέση με την τιμή του αγαθού.                                                                                                                                                            Μονάδες 2
ζ.   Αν το αγαθό είναι κατώτερο και αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, με την προσφορά να παραμένει σταθερή, το νέο σημείο ισορροπίας της αγοράς θα ορίζεται από μικρότερη τιμή και ποσότητα ισορροπίας σε σχέση με την αρχική.                          Μονάδες 2
η.  Η βελτίωση της τεχνολογίας του αγαθού Χ, θα προκαλέσει μείωση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας του υποκατάστατου Ψ.                                                                                             Μονάδες 2

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 έως και Α6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α2.  Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης:
α. δηλώνει την ανάλογη σχέση μεταξύ της τιμής και της προσφερόμενης ποσότητας
β. αναφέρει ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ της τιμής και της ζητούμενης ποσότητας
γ.   εκφράζει τη τεχνολογική σχέση μεταξύ του παραγόμενου προϊόντος και των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών συντελεστών
δ. δείχνει πως μεταβάλλεται η παραγωγή, καθώς οι συντελεστές της παραγωγής συνδυάζονται σε διαφορετικές αναλογίες
ε.   δεν δείχνει κάτι από τα παραπάνω
Μονάδες 2
Α3.  Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μετατοπίζεται προς τα δεξιά όταν:
α. μειώνεται ο πληθυσμός της χώρας, άρα και το εργατικό δυναμικό της
β. αυξάνεται ο αριθμός των ανέργων
γ.   αυξάνονται οι παραγωγικοί συντελεστές
δ. οι παραγωγικοί συντελεστές χρησιμοποιούνται πλήρως
Μονάδες 2
Α4.  Η καμπύλη του μέσου προϊόντος φτάνει στο μέγιστο της σημείο όταν:
α. το οριακό προϊόν συναντά το συνολικό προϊόν
β. το οριακό προϊόν είναι αρνητικό
γ.   το οριακό προϊόν μηδενίζεται
δ. το οριακό προϊόν ισούται με το μέσο προϊόν
Μονάδες 2
Α5.  Η επιβολή ανώτατης τιμής προκαλεί:
α. ισορροπία στην αγορά
β. πλεόνασμα στην αγορά
γ.   έλλειμμα στην αγορά, ανάπτυξη μαύρης αγοράς και επιβολή καπέλου στην τιμή.
δ. πλεόνασμα στην αγορά, ανάπτυξη μαύρης αγοράς και επιβολή καπέλου στην τιμή
Μονάδες 2
Α6.  Για να αυξηθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού Χ, θα πρέπει:
α. να μειωθεί η προσφορά με σταθερή τη ζήτηση
β. να μειωθεί η ζήτηση με σταθερή την προσφορά
γ.   να αυξηθεί η ζήτηση λιγότερο από την ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς
δ. να αυξηθεί η ζήτηση περισσότερο από την ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς
Μονάδες 3


ΟΜΑΔΑ Β
Β1.  Να δώσετε τον ορισμό των παραγωγικών συντελεστών, να τους αναφέρετε και να τους αναλύσετε.
Μονάδες 15
Β2.  Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των παραγωγικών συντελεστών και πως σχετίζεται με το κόστος ευκαιρίας;
Μονάδες 10ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής μιας επιχείρησης που χρησιμοποιεί ένα σταθερό συντελεστή (Κεφάλαιο) και έναν μεταβλητό (Εργασία).
Σταθερός Συντελεστής Κεφάλαιο (Κ)
Μεταβλητός Συντελεστής Εργασία (L)
Συνολικό Προϊόν TP ή Q
Μέσο Προϊόν AP
Οριακό Προϊόν MP

0
02


5

3
215

9


8

12

25
10


22

11
15
18616
Γ1.  Να μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συμπληρώσετε, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς, αν γνωρίζετε ότι:
        - το Μέσο Προϊόν γίνεται μέγιστο στον 11ο εργάτη και
        - το Συνολικό Προϊόν γίνεται μέγιστο στον 16ο εργάτη.
Μονάδες 8
Γ2.  Σε ποια περίοδο παραγωγής λειτουργεί η επιχείρηση και γιατί;
Μονάδες 1
Γ3.  Σε ποιο επίπεδο απασχόλησης εργατών εμφανίζεται η ισχύς του νόμου της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης και γιατί;
Μονάδες 3
Γ4.  Να προσδιορίσετε τη σχέση μεταξύ του Μέσου και του Οριακού Προϊόντος σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα (δεν απαιτείται διάγραμμα).
     Μονάδες 3
Γ5.  Εξηγήστε τι συνέπειες θα έχει στην αναλογία σταθερών και μεταβλητών συντελεστών, η προσθήκη ενός επιπλέον εργάτη από το τελευταίο επίπεδο παραγωγής στην παραπάνω παραγωγική διαδικασία.          Μονάδες 2
Γ6.  Να υπολογίσετε τη μεταβολή που επέρχεται στο Συνολικό Προϊόν, όταν οι εργάτες αυξηθούν από 4 σε 7.                                                             Μονάδες 3
Γ7.  Να βρεθεί σε ποιο επίπεδο εργασίας το Μέσο Προϊόν κατερχόμενο είναι 13,5.         Μονάδες 5


ΟΜΑΔΑ Δ
Μια γραμμικής μορφής συνάρτηση ζήτησης διέρχεται από το σημείο Q = 20 και Ρ = 40. Στο σημείο αυτό δίνεται ελαστικότητα ζήτησης
Ε
D = -2
Η συνάρτηση προσφοράς, επίσης γραμμικής μορφής, διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το σημείο Q = 14 και Ρ = 1.
Να υπολογίσετε:
Δ1.  Τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.                             Μονάδες 4
Δ2. Την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.                                 Μονάδες 2
Δ3. Να βρείτε την τιμή για την οποία δημιουργείται πλεόνασμα στην αγορά ίσο με 15 μονάδες.                                                                                                                                                                        Μονάδες 2
Δ4. Το κράτος για την προστασία των καταναλωτών επιβάλλει στην αγορά μια τιμή (ανώτατη), η οποία μεταβάλλει την τιμή ισορροπίας κατά 25%. Ζητείται:
i.     να βρείτε το έλλειμμα που δημιουργείται στην αγορά       Μονάδες 3
ii.    το πιθανό «καπέλο» που θα πληρώσουν οι καταναλωτές
Μονάδες 3
Δ5. Αν με δεδομένες τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, σε μια άλλη χρονική περίοδο, το κράτος επιβάλλει μια κατώτατη τιμή (Ρκ) τότε επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός κατά 180€.
i.     Να υπολογίσετε την Ρκ.                                                   Μονάδες 4
ii.    Ποια η δαπάνη των καταναλωτών στην κατώτατη τιμή;
Μονάδες 2
iii.  Υπάρχει όφελος στα έσοδα των παραγωγών λόγω της κρατικής παρέμβασης; Αν ναι, να το υπολογίσετε.                                                                                                                               Μονάδες 2
Δ6. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα (Εy) είναι ίση με  και το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 20%, να υπολογίσετε τη νέα συνάρτηση ζήτησης.
Μονάδες 3
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.   Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2.   Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3.   Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
4.   Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5.   Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6.   Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

KΑΛΗ ΤΥΧΗ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου