Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΔΕΥ (επαναληπτικό)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                                                  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013   
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑΔΑ Α
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 μέχρι Α5, να γράψετε στο απαντητικό σας τετράδιο τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α1.  Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας είναι ένας λειτουργικός στόχος της επιχείρησης και εντάσσεται συγκεκριμένα στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης.
Μονάδες 5
Α2.  Σύστημα είναι ένα σύνολο στοιχείων ή μερών τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις αλληλεπίδρασης και αποτελούν μια ολότητα.                                                      
                                                                                                        Μονάδες5                                                                                                                                                                                                                                                             
Α3.  Τα διοικητικά συστήματα ή εργαλεία διοίκησης σχεδιάζονται από τα διοικητικά στελέχη και χρησιμοποιούνται από ειδικούς συμβούλους.
                                                                                     Μονάδες 5
Α4.  Η έννοια της ηγεσίας είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της δύναμης, της επιρροής και της εξουσίας.                                                                                                                  Μονάδες 5
Α5.  Για την εξασφάλιση  επιτυχημένης λειτουργίας της επιχείρησης, ο ρόλος που διαδραματίζεται από τις άτυπες  ομάδες  είναι λιγότερο σημαντικός σε σχέση με εκείνον των τυπικών ομάδων.
                                                                                     Μονάδες 5
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α9, να γράψετε στο απαντητικό σας τετράδιο τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6.  «Η διάθεση των εργαζομένων για απόδοση επηρεάζεται μεταξύ άλλων και από το περιεχόμενο της εργασίας τους». Αυτό αποτελεί στοιχείο της θεωρίας :  
α) του Lewin
β) του HERZBERG,
γ) των προσδοκιών       
        δ) των αναγκών του Α.Maslow
                                                                                    Μονάδες 4
Α7.  Οι δυσχέρειες που παρουσιάζονται στην επικοινωνία οφείλονται και στον μεγάλο όγκο πληροφοριών που δέχεται καθημερινά ο κάθε άνθρωπος. Κατά συνέπεια αυτό οδηγεί σε:
α) αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει και να επεξεργαστεί ένα μέρος των πληροφοριών.
β) λανθασμένη επεξεργασία των πληροφοριών η ακόμη και στην  επιλεκτική σύλληψη αυτών.
γ) καθυστερημένη επεξεργασία των πληροφοριών.
δ) όλα τα παραπάνω.
                                                                                     Μονάδες 4
Α8.   Οι τεχνικές εφαρμογής των λειτουργιών του management:  
α) ισχύουν για όλες τις χώρες.
β) χρειάζονται προσαρμογή στην πραγματικότητα της εκάστοτε   χώρας.
γ) πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις  οργανώσεις.
δ) κανένα από τα παραπάνω.
                                                                                     Μονάδες 4
Α9.  Σύμφωνα με τη θεωρία των αναγκών του Α. MASLOW, οι ανάγκες που έχει ο άνθρωπος για να πραγματοποιήσει όλα τα όνειρα, τα οράματα, και τις προσδοκίες του ανήκουν:
α) στις εγωιστικές ανάγκες ή ανάγκες αναγνώρισης.
β) στις κοινωνικές ανάγκες
γ) στις ανάγκες για ασφάλεια.
δ) στις ανάγκες ολοκλήρωσης.
Μονάδες 4

Να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση
Α10. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν την ανάπτυξη και δευτερευουσών λειτουργιών σε μια σύγχρονη οικονομική μονάδα;
Μονάδες 10

ΟΜΑΔΑ Β΄
Απαντήστε αναλυτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:
Β1. Να περιγράψετε την οριζόντια επικοινωνία.
Μονάδες 12
Β2.  Ποιες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές παρακίνησης;
Μονάδες 14
Β3. α) Από τις βασικές λειτουργίες του management να αναπτύξετε την οργάνωση.                 
                                                                                   Μονάδες 14
        β) Να περιγράψετε την πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης.
Μονάδες 9

ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
1.   Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2.   Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3.   Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4.   Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5.   Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6.   Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7.   Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μια (1) ώρες και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά τη διανομή των θεμάτων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου