Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

Προσπαθήστε να λύσετε αυτή την άσκηση. Είναι μία άσκηση για απαιτητικούς!!!
Εννοείται ότι δεν βάζουν τέτοιας έκτασης ασκήσεις στις πανελλήνιες. Όμως όλα τα ερωτήματα είναι δυνατό να τα συναντήσετε στην ομάδα Γ και Δ του  διαγωνίσματος στις πανελλήνιες.

Καλή εξάσκηση....:) ΑΣΚΗΣΗ
Δίνεται ο πίνακας:

ΤΙΜΗ ΑΓΑΘΟΥ
Α
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ Α
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ Β
Α
12
10
900
4
Β
12
12
1100
4
Γ
10
20
1300
5
Δ
10
(δ)
1300
6
Ε
15
10
1300
5
Ζ
15
(ζ)
1400
7
Ζητείται:
1.      Αν η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας από το Γ στο Δ είναι 50% να βρείτε το (δ). Πού οφείλεται η συγκεκριμένη μεταβολή;
2.      Αν η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι 50% από το Ε στο Ζ να βρείτε το (ζ). Αιτιολογήστε τη μεταβολή της ποσότητας.
3.      Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή και ως προς το εισόδημα.
4.      Να απεικονίσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων όλα τα σημεία και να σχηματίσετε τις καμπύλες ζήτησης.
5.      Να βρείτε την εξίσωση ζήτησης (γραμμικής μορφής)
6.      Αν η |ΕD| = 1 στο σημείο ισορροπίας, να βρείτε το σημείο ισορροπίας.
7.      Αν ΕS = 1 στο σημείο ισορροπίας να βρείτε την εξίσωση προσφοράς (σταθερός ρυθμός μεταβολής στην εξίσωση προσφοράς).
8.      Να δείξετε διαγραμματικά το σημείο ισορροπίας, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.
9.      Σε ποιο σημείο τα συνολικά έσοδα των παραγωγών θα είναι μέγιστα και γιατί;
10.   Να υπολογίσετε τα συνολικά έσοδα των παραγωγών για Ρ1 = 5 και Ρ2 = 15.
11.   Να βρείτε τη νέα συνάρτηση προσφοράς έτσι ώστε το νέο σημείο ισορροπίας να γίνει Ρ = 5 και Q = 30. Πόσο τοις εκατό πρέπει να μεταβληθεί η προσφορά για να συμβεί αυτό;
12.   Με δεδομένες τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς από τα ερωτήματα 5 και 7, αν το κράτος επιβάλλει κατώτατη τιμή Ρκ, δημιουργείται στην αγορά πλεόνασμα 20 μονάδων. Να υπολογίσετε:
i.       την Ρκ
ii.      τη δαπάνη των καταναλωτών στην Ρκ
iii.     την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού λόγω Ρκ
iv.    τα έσοδα των παραγωγών στην Ρκ
v.     αν το κατά μονάδα προϊόντος κόστος της επιχείρησης παραμένει σταθερό σε κάθε επίπεδο παραγωγής και είναι ίσο με 10€, να βρείτε:
α. την ποσοστιαία μεταβολή των κερδών των παραγωγών από την τιμή ισορροπίας στην κατώτατη τιμή
β. την ποσοστιαία αύξηση των εσόδων των παραγωγών με την επιβολή της κατώτατης τιμής
vi.    την ποσοστιαία μεταβολή της δαπάνης των καταναλωτών με την επιβολή της Ρκ.
13.   Με δεδομένες τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς το Κράτος επιβάλλει μια τιμή για να προστατέψει τους καταναλωτές, η οποία μεταβάλλει κατά ½ την τιμή ισορροπίας.
α. Ποια τιμή επέβαλλε το Κράτος και πώς λέγεται η τιμή αυτή;
β. Ποιο είναι το πιθανό καπέλο που θα πληρώσουν οι καταναλωτές;
γ. Ποια είναι τα νόμιμα και ποια τα παράνομα έσοδα των παραγωγών, λόγω της επιβολής αυτής της τιμής από το Κράτος;
14.   Ποια θα πρέπει να είναι η νέα συνάρτηση ζήτησης έτσι ώστε για  Ρ = 15 να διπλασιαστεί το εισόδημα;
Δίνεται Εy = 2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου