Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΘ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑΔΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
Α1.  Η επιχείρηση δεν προσφέρει σε τιμές που είναι μικρότερες από   το μέσο μεταβλητό κόστος.                                                                                   Μονάδες 2
Α2.  Μείωση της τιμής ενός προϊόντος και ταυτόχρονη μείωση της τιμής ενός παραγωγικού συντελεστή οδηγούν πάντα σε μείωση της προσφερόμενης ποσότητας.           Μονάδες 2
Α3.  Η επιχείρηση που αντιδρά αμέσως στη μεταβολή της τιμής του προϊόντος λέμε ότι έχει ανελαστική προσφορά.                                                           Μονάδες 2
Α4.  Πλεόνασμα παρουσιάζεται για τιμές μεγαλύτερες από την τιμή ισορροπίας.
Μονάδες 2
Α5.  Αν αυξηθεί η ζήτηση, για να παραμείνει σταθερή η ποσότητα ισορροπίας, πρέπει να αυξηθεί αναλογικά και η προσφορά.                                      Μονάδες 2
Α6.  Αγαθό x με ελαστικότητα ζήτησης -1,5 έχει υποκατάστατο το αγαθό y, με ελαστικότητα ζήτησης -1,2. Όταν αυξηθεί η προσφορά του x τότε αυξάνεται η συνολική δαπάνη και για τα δύο αγαθά.                                                                         Μονάδες 2

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α7.  Μια μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά προέρχεται από:
α. μείωση των τιμών παραγωγικών συντελεστών
β. αύξηση της τιμής του προϊόντος
γ. χειροτέρευση της τεχνολογίας
δ. αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών
ε. όλα τα παραπάνω.
                                                                                   Μονάδες 3
Α8.  Δίνεται Q = 40 μονάδες. Αν η παραγωγή αυξηθεί κατά 10% το μέσο μεταβλητό κόστος γίνεται 80 και το οριακό κόστος γίνεται 200. Το μεταβλητό κόστος πριν την αύξηση της παραγωγής θα ήταν:
α. 3480
β. 2780
γ. 2720
δ. 3000
ε. Κανένα από τα παραπάνω
                                                                               Μονάδες 3
Α9.  Τα αγαθά x και ψ είναι συμπληρωματικά. Έστω ότι αυξάνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται μόνο για το αγαθό x. Αυτό σημαίνει ότι στην αγορά του y θα υπάρξει:
α. αύξηση της προσφοράς και μείωση της τιμής ισορροπίας.
β. μείωση της ζήτησης και μείωση της τιμής ισορροπίας.
γ. μείωση της προσφοράς και αύξηση της τιμής ισορροπίας
δ. αύξηση της ζήτησης και αύξηση της τιμής ισορροπίας
ε. κανένα από τα παραπάνω .
                                                                               Μονάδες 4
Α10.Μια ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς θα προκαλέσει σίγουρα:
α. αύξηση της τιμής ισορροπίας
β. αύξηση της ποσότητας ισορροπίας
γ. μείωση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας.
δ. μείωση της ποσότητας ισορροπίας.
ε. μείωση της τιμής και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας.
                                                                                 Μονάδες 3ΟΜΑΔΑ Β
Β1.  Να αναπτύξετε την έννοια και τη λειτουργία της αγοράς.                  
                                                                                     Μονάδες 13
Β2.  Διατυπώστε τους ακόλουθους νόμους :
α) της ζήτησης                                                                      Μονάδες 3
β)της προσφοράς                                                                 Μονάδες 3
γ) της φθίνουσας απόδοσης                                                Μονάδες 6


ΟΜΑΔΑ Γ
Τα δεδομένα του πίνακα αναφέρονται στην παραγωγή μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. Μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία. Η αμοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση με 600 χρηματικές μονάδες.
L
0
1
2
3
4
5
6
7
MP
-
15
35
40
30
15
9
3
Ζητείται:
Γ1.  Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 10
Γ2.  Αν η επιχείρηση παράγει 135 μονάδες και θέλει να μειώσει το κόστος της κατά το 1/3, πόσες μονάδες πρέπει να ελαττωθεί η παραγωγή;                Μονάδες 5
Γ3.  Αν στην αγορά υπάρχουν 10 πανομοιότυπες επιχειρήσεις, να προσδιορίσετε την αγοραία προσφερόμενη ποσότητα, όταν το Κράτος επιβάλλει κατώτατη τιμή ΡΚ = 200€.   Μονάδες 2
Γ4.  Με δεδομένο ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών, σε όλο το μήκος της αγοραίας καμπύλης ζήτησης παραμένει σταθερή και ίση με 240.000 να υπολογίσετε:
i.       την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού στην κατώτατη τιμή.  Μονάδες 3
ii.      τα συνολικά έσοδα των παραγωγών στην ΡΚ = 200€.                     
Μονάδες 2
iii.     Συγκρίνετε τα έσοδα των παραγωγών πριν και μετά την κρατική παρέμβαση και βρείτε το όφελος των παραγωγών, λόγω της επιβολής της ΡΚ. Μονάδες 3


ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός κανονικού αγαθού Χ
QD = 200 - 2P και ο αγοραίος πίνακας προσφοράς του ίδιου αγαθού:

Tιμή
Προσφερόμενη Ποσότητα
A
10
120
B
20
140
Γ
50
200
Δ1.  Να υπολογίσετε το σημείο ισορροπίας αν γνωρίζετε ότι η συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμικής μορφής.                                                                 Μονάδες 5
Δ2.  Να βρείτε το έλλειμμα ή το πλεόνασμα για τις τιμές Pı = 15 και
        P2 = 30 ευρώ.                                                                         Μονάδες 2
Δ3.  Αν το πλεόνασμα είναι 40 μονάδες, να υπολογίσετε την τιμή.
                                                                                         Μονάδα 1
Δ4.  Σε ποια τιμή υπάρχει έλλειμμα 10 μονάδων;
                                                                                         Μονάδα 1
Δ5.  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς στο σημείο ισορροπίας.                                                      Μονάδες 3
Δ6.  Έστω ότι λόγω αύξησης εισοδήματος μεταβάλλεται η ζήτηση κατά 50 % και ότι λόγω μείωσης τιμών παραγωγικών συντελεστών μεταβάλλεται η προσφορά κατά το ίδιο ποσοστό. Να βρείτε τις νέες συναρτήσεις.                                     Μονάδες 5
Δ7.  Ποιο θα είναι το νέο σημείο ισορροπίας της αγοράς μετά τις μεταβολές της ζήτησης και της προσφοράς;                 Μονάδες 2
Δ8.  Να δείξετε διαγραμματικά την μετατόπιση του σημείου ισορροπίας της αγοράς, απεικονίζοντας και τις 4 συναρτήσεις.
                                                                                        Μονάδες 4
Δ9.  Αν στην αγορά συμμετέχουν 10 καταναλωτές με όμοια καταναλωτική συμπεριφορά, να υπολογίσετε την ατομική συνάρτηση ζήτησης, θεωρώντας ως αρχική την QD = 200 - 2P.
                                                                                        Μονάδες 2

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.     Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2.     Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3.     Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
4.     Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5.     Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6.     Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου