Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΘ (1ο και 2ο)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑΔΑ Α
Στις παρακάτω προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
Α1.   Η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας σε βραχυχρόνια περίοδο, συνεπάγεται την μείωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Μονάδες 2
Α2.   Το κόστος ευκαιρίας υπάρχει και για τα οικονομικά και για τα ελεύθερα αγαθά.                                                                                            Μονάδες 2
Α3.   Αύξηση ζήτησης σημαίνει ότι οι καταναλωτές στην ίδια τιμή ζητούν μεγαλύτερη ποσότητα.                                                                           Μονάδες 2
Α4.   Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια
κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του συμπληρωματικού
αγαθού.                                                                               Μονάδες 2
Α5.   Σε ένα αγαθό, με ανελαστική ζήτηση ως προς την τιμή, κάθε αύξηση της τιμής, αυξάνει τη συνολική πρόσοδο των παραγωγών.            Μονάδες 2

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α8, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6.   Αν οι καταναλωτές αναμένουν εκπτώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε:
α)    θα αυξήσουν τη τρέχουσα ζήτηση
β)    θα αυξήσουν τη ζήτηση κατά την περίοδο των εκπτώσεων
γ)    θα μειώσουν τη τρέχουσα ζήτηση
δ)    θα μειώσουν τη ζητούμενη ποσότητα, πριν τη μελλοντική μείωση των τιμών                                                                                     Μονάδες 5
Α7.   Αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, τότε για ένα κατώτερο αγαθό:
α)    μειώνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών
β)    αυξάνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών
γ)    αυξάνεται η ζήτησή του
δ)    μειώνεται η ζητούμενη ποσότητά του                      Μονάδες 5
Α8.   Δύο αγαθά Χ και Ψ είναι συμπληρωματικά και έχουν ελαστική ζήτηση. Αν μειωθεί η τιμή του αγαθού Χ, τότε:
α)    θα μειωθεί η συνολική δαπάνη του Χ
β)    θα αυξηθεί η ζήτηση του Χ
γ)    θα αυξηθεί η ζήτηση και η συνολική δαπάνη του Ψ
δ)    θα μειωθεί η συνολική δαπάνη του αγαθού Ψ        Μονάδες 5


ΟΜΑΔΑ Β
Β1.   Τι γνωρίζετε για το οικονομικό πρόβλημα των κοινωνιών.
Μονάδες 12
Β2.   Να αναπτύξετε το οικονομικό κύκλωμα. Δεν απαιτείται το σχήμα.   Μονάδες 13


ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης για ένα αγαθό Χ.
Συνδυασμός
Τιμή
Ζητούμενη Ποσότητα
Εισόδημα
Α:
5
100
1200
Β:
5
300
1800
Γ:
4
200
1500
Δ:
6
280
1800
Ε:
4
150
1200
Ζητείται:
Γ1.    Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή[1] και στη συνέχεια ως προς το εισόδημα[2]. Το αγαθό X είναι κανονικό ή κατώτερο; Μονάδες 7
Γ2.    Να δείξετε σε ένα διάγραμμα τις καμπύλες ζήτησης που προκύπτουν από τα δεδομένα του πίνακα.                                                      Μονάδες 6
Γ3.    Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης που προκύπτουν από τον πίνακα με δεδομένο ότι είναι γραμμικής μορφής.                      Μονάδες 7
Γ4.    Αν γνωρίζετε ότι καθώς αυξάνεται το εισόδημα των κατανα-λωτών από 1200 σε 1500 χρηματικές μονάδες, η ζητούμενη ποσότητα, σε κάθε τιμή, αυξάνεται κατά 50 μονάδες, να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης που αντιστοιχεί σε εισόδημα 1500 € καθώς και την εισοδηματική ελαστικότητα για Ρ = 4.
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης.

Ρ
QD
Α:
5
180
Β:
8
168
Ζητείται:
Δ1.    Να βρείτε την εξίσωση ζήτησης του αγαθού αν γνωρίζετε ότι είναι ευθεία γραμμή και να τη δείξετε διαγραμματικά (με τα σημεία τομής στους άξονες).                                                                                            Μονάδες 4
Δ2.    Ποια η ελαστικότητα ζήτησης καθώς η τιμή αυξάνεται από 8 σε 12 ευρώ.                                                                                           Μονάδες 4
Δ3.   Να υπολογίσετε την τοξοειδή ελαστικότητα ζήτησης
στο τόξο που περικλείεται μεταξύ των τιμών Ρ1 = 20
και Ρ2 = 30.                                                                     
Μονάδες 4
Δ4.   Ποια η μεταβολή στα συνολικά έσοδα των παραγωγών καθώς η τιμή μειώνεται από 30 σε 20 ευρώ;                                    Μονάδες 4
Δ5.   Αν το αγαθό δοθεί δωρεάν, ποια ποσότητα θα είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οι καταναλωτές;                                        Μονάδες 4
Δ6.   Το αγαθό Ψ υποθέτουμε ότι είναι υποκατάστατο του Χ. Να βρείτε τη νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ, αν γνωρίζετε ότι αυξήθηκε η τιμή του Ψ, με αποτέλεσμα τη μεταβολή στη ζήτηση του Χ κατά 25%. Μονάδες 5


ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
1.   Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2.   Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3.   Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4.   Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5.   Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6.   Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7.   Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μια (1) ώρα και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά τη διανομή των θεμάτων.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ[1]  καθώς η τιμή μειώνεται
[2]  καθώς το εισόδημα αυξάνεται
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου