Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Τεστ στα κεφάλαια 2ο και 3ο στις ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
Α1.   Ο μοναδικός παράγοντας που μεταβάλλει την ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού, είναι η τιμή των άλλων αγαθών, με την προϋπόθεση ceteris paribus.                           Μονάδες 2
A2. Όταν η συνολική δαπάνη ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται σε μια μείωση της τιμής, τότε η ζήτηση είναι ελαστική.
        Μονάδες 2
Α3. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού Χ αυξηθεί σε μια μείωση της τιμής του αγαθού Ψ, σημαίνει ότι τα αγαθά Χ, Ψ θα είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους.                       Μονάδες 2
Α4. Προϋποθέσεις για να ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης είναι η αμετάβλητη τεχνολογία και η επιχείρηση να λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο.                                      Μονάδες 2
Α5. Ο ρυθμός μεταβολής του συνολικού προϊόντος, όταν η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή αυξάνεται κατά μία μονάδα, είναι το οριακό προϊόν της επιχείρησης.                             Μονάδες 2
Α6. Η διάρκεια της βραχυχρόνιας περιόδου των επιχειρήσεων είναι συγκεκριμένη, γιατί το χρονικό διάστημα μεταβολής των παραγωγικών συντελεστών είναι μικρό.                     Μονάδες 2
Στις παρακάτω προτάσεις, να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α7.   Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας την άποψή σας:
Όταν μηδενίζεται το οριακό προϊόν τότε:
α) το συνολικό προϊόν αρχίζει να αυξάνεται
β) το μέσο προϊόν βρίσκεται στη μέγιστη τιμή του
γ) το συνολικό προϊόν είναι μηδέν
δ) το συνολικό προϊόν συνεχίζει να αυξάνεται με φθίνοντες όμως ρυθμούς
ε) το συνολικό προϊόν είναι μέγιστο
      Μονάδες 3
Α8.   Ένα αγροτικό προϊόν παρουσιάζει την ακόλουθη συνάρτηση ζήτησης: QD = 20 – 2 P. Αν η τιμή του προϊόντος αυξηθεί από 4 σε 5 € η μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών θα είναι:
α) αύξηση 4€
β) μείωση 2€
γ) αύξηση 2€
δ) αύξηση 5€
ε) κανένα από τα παραπάνω
      Μονάδες 3
Α9.   Αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών από 800 σε 960 € η ποσότητα γίνεται 18 μονάδες (Εy=-0,5). Αν στη συνέχεια η τιμή μειωθεί κατά 10% (ΕD=-5 και αρχική τιμή Ρ=30) η τελική δαπάνη των καταναλωτών θα είναι:
α) 1600
β) 729
γ) 936
δ) 1129
ε) 872
        Μονάδες 4
Α10. Με βάση τα δεδομένα του Α9 η ποσότητα που αντιστοιχεί σε εισόδημα 800 € είναι:
α) 22 μονάδες
β) 16 μονάδες
γ) 50 μονάδες
δ) 40 μονάδες
ε) 20 μονάδες
      Μονάδες 3

ΟΜΑΔΑ Β
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Β1.   Τι μετρά η ελαστικότητα ζήτησης ως  προς το εισόδημα;
      Μονάδες 3
Β2.   Ποιες οι διακρίσεις των αγαθών με βάση την εισοδηματική ελαστικότητα;                                                                   Μονάδες 4
Β3.   Ποια είναι τα δύο στοιχεία που διακρίνουμε στην συνάρτηση παραγωγής;                                                                  Μονάδες 3
Β4.   Να διατυπώσετε το νόμο της φθίνουσας απόδοσης και να αναφέρετε τα βασικά σημεία που τον διέπουν.      Μονάδες 15

ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΤΙΜΗ (€)
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€)
Α
9
180
800
Β
6
240
800
Γ
3
360
750
Δ
3
420
900
Ε
6
300
900
Ζητείται:
α)    Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή (καθώς αυξάνεται) και ως προς το εισόδημα (καθώς αυξάνεται).
      Μονάδες 5
β)    Να απεικονίσετε διαγραμματικά τις καμπύλες ζήτησης που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα.
      Μονάδες 6
γ)   Να υπολογίσετε τις γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης που προκύπτουν από τον πίνακα.                                 Μονάδες 5
δ)    Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για εισόδημα 900€ καθώς η τιμή αυξάνεται και να αιτιολογήσετε τη μεταβολή της.
      Μονάδες 9

ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο:
L

Τ.P.

A.P.

M.P.
0
0
-
-
1
4
;
;
2
;
;
8
3
24
;
;
4
40
;
;
5
;
;
;
6
;
;
;
7
;
8
2

Ζητείται:
α)      Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα αν γνωρίζετε ότι το μέσο προϊόν είναι μέγιστο στον 5ο εργάτη.                      Μονάδες 12
β)      Με την προσθήκη ποιου εργάτη αρχίζει να λειτουργεί ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;                                      Μονάδες 4
γ)      Που οφείλει την ισχύ του ο νόμος των μεταβλητών αναλογιών;
      Μονάδες 4
δ)    Αν γνωρίζετε ότι η αμοιβή του κάθε εργάτη είναι 40€ και για μια μονάδα παραγωγής απαιτείται κόστος α΄ ύλης 5€, να υπολογίσετε το οριακό κόστος καθώς η εργασία αυξάνεται από 4 σε 5.
      Μονάδες 5

ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4.  Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6.  Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7.  Χρόνος δυνατής αποχώρησης: δύο (2) ώρες και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά τη διανομή των θεμάτων.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
Νίκος Κοζάκος: Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου