Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Διαγώνισμα στο μάθημα ΑΟΘ...ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)


ΟΜΑΔΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
Α1.   Η ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός είναι ίδια για κάθε άτομο.
Α2.   Κάθε σημείο που βρίσκεται είτε αριστερά, είτε επί της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας οικονομίας, αποτελεί εφικτό συνδυασμό για αυτή.
Α3.   Μια ευθεία καμπύλη ζήτησης που είναι κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων, έχει σε όλο το μήκος της ελαστικότητα ζήτησης που τείνει στο άπειρο.
Α4.   Μια αύξηση στο μέγεθος του εισοδήματος ενός καταναλωτή, αυξάνει και τη ζήτησή του για κάθε αγαθό.
Α5.   Η απόλυτη τιμή της τοξοειδούς ελαστικότητας σε όλο το μήκος μιας ισοσκελούς υπερβολής καμπύλης ζήτησης, είναι πάντα ίση με τη μονάδα.
Μονάδες 15

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
A6.   Αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού Α με ελαστική ζήτηση θα έχει ως συνέπεια:
α)  να μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Α και να αυξηθεί η ζήτηση του υποκατάστατού του Β.
β)  να μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Α και να μειωθεί η ζήτηση του υποκατάστατού του Β.
γ)  να αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Α και να αυξηθεί η ζήτηση του υποκατάστατού του Β.
δ)  να αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Α και να μειωθεί η ζήτηση του υποκατάστατού του Β.
Μονάδες 5
A7.   Αν μειωθεί η τιμή του φυσικού αερίου:
α)  θα αυξηθεί η ζήτηση για φυσικό αέριο.
β)  θα αυξηθεί η ζήτηση για πετρέλαιο.
γ)  θα αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα για πετρέλαιο.
δ)  θα μειωθεί η ζήτηση για πετρέλαιο.
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ Β
Να αναλύσετε το οικονομικό κύκλωμα.                                Μονάδες 25

ΟΜΑΔΑ Γ
Γ1.    Να δείξετε διαγραμματικά και να αιτιολογήσετε τι θα συμβεί στη ζητούμενη ποσότητα ενός κανονικού αγαθού, αν μειωθεί η τιμή του και ταυτόχρονα μεταβληθούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών μη ευνοϊκά για το προϊόν αυτό.
Μονάδες 15
Γ2.    Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας οικονομίας που παράγει δύο μόνο αγαθά Χ και Ψ και χρησιμοποιεί όλους τους συντελεστές παραγωγής αποδοτικά και με δεδομένη τεχνολογία.
Συνδυασμοί
Αγαθό Χ
Αγαθό Ψ
ΚΕΨ σε όρους Χ
Α
;
0
2
Β
700
100
3
Γ
550
;
5
Δ
;
200
;
Ε
0
250

α)  Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα που έχουν ερωτηματικά. Οι υπολογισμοί σας πρέπει να φαίνονται αναλυτικά.
Μονάδες 4
β)  Έστω ότι η οικονομία παράγει ένα μέγιστο συνδυασμό στον οποίο παράγονται 400 μονάδες Χ. Αν θελήσει να διπλασιάσει την παραγωγή του Χ, πόσο θα μειωθεί η παραγωγή του Ψ;
Μονάδες 6
ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης ενός αγαθού Χ.
Σημείο
Τιμή Ρ
Αγοραία Ποσότητα QD
Αριθμός Καταναλωτών
Α
5
100
1.000
Β
10
80
1.000
Γ
15
250
1.800
Δ
12
60
1.000
Ε
20
150
1.200
Ζ
20
200
1.800
Δ1.  Να υπολογίσετε την τοξοειδή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού Χ, σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, όταν η τιμή του αυξάνεται, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα και τη ζήτηση του αγαθού. Μονάδες 4
Δ2.  Να σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραμμα, όλες τις καμπύλες ζήτησης που μπορούν να γίνουν με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα ζήτησης. Μονάδες 3
Δ3.  α)    Να υπολογίσετε τη Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών στα σημεία Α, Β και Δ.                                                                               Μονάδες 3
β)    Να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τη μεταβολή στη Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών κατά τη μετάβαση από το σημείο Α στο Β, καθώς και κατά τη μετάβαση από το σημείο Β στο Δ (ceteris paribus). Μονάδες 3

Δ4.  Να βρεθεί η συνάρτηση της ζήτησης των 1.800 καταναλωτών, αν γνωρίζετε ότι είναι γραμμική.
Μονάδες 3
Δ5.  Η αύξηση της τιμής ενός αγαθού Ψ, υποκατάστατο του Χ, έχει ως συνέπεια η ζήτηση του αγαθού Χ (των 1.800 καταναλωτών – ερώτημα Δ4) να μεταβληθεί κατά 20%. Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ.
Μονάδες 3
Δ6.  Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού Χ στο σημείο Κ της νέας συνάρτησης ζήτησης (ερώτημα Δ5), όπου ΡΚ = 20. Σε ποιο σημείο της νέας καμπύλης ζήτησης βρίσκεται το σημείο Κ;
Μονάδες 3
Δ7.  Σε ποιο σημείο της νέας συνάρτησης ζήτησης (του ερωτήματος Δ5) η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με –3;
Μονάδες 3


ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
1.    Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2.    Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3.    Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4.    Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5.    Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6.    Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7.    Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μια (1) ώρα και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά τη διανομή των θεμάτων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


Επιμέλεια θεμάτων : Nίκος Κοζάκος
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου