Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
(ΟΜΑΔΑ A΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ


 
1η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.
α. Ο δείκτης τιμών, που χρησιμοποιείται στον
υπολογισμό του Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές, εκφράζει
τις μεταβολές στο γενικό επίπεδο τιμών σε σχέση με
το επίπεδο τιμών του έτους βάσης.
β. Η χρησιμοποίηση του χρήματος μετέτρεψε τις
ανταλλαγές σε συναλλαγές.
γ. Όταν αυξάνεται το επίπεδο τιμών, το πραγματικό
εισόδημα αυξάνεται.
δ. Μία από τις οικονομικές συνέπειες της ανεργίας
είναι η απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την
οικογένειά του.
ε. Οι φόροι εισοδήματος λέγονται και έμμεσοι φόροι.
Μονάδες 15

A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5
από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ της
στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
ΣΤΗΛΗ Α                                                                       ΣΤΗΛΗ Β
1. Μικροοικονομική θεωρία                              α. Ο τόκος των 100 Ευρώ σ’
ένα έτος
2. Επιτόκιο                                                          β. Εργατικό δυναμικό
3. Πραγματικό εισόδημα                                   γ. Θεωρία των τιμών
4. Οικονομικά ενεργός
πληθυσμός
                                                                               δ. Χαρτονομίσματα
5. Δημόσιος δανεισμός
                                                                                ε.επίπεδο τιμών
Ονομαστικό εισόδημα • 100
                                                                           στ. Εξωτερικό και εσωτερικό δάνειο
 
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να ορίσετε τις παρακάτω έννοιες:
φόροι, φορολογική βάση, φορολογικός συντελεστής.
(Δεν απαιτούνται παραδείγματα).
Μονάδες 12
Β2. Από τις φάσεις του οικονομικού κύκλου να
περιγράψετε τη φάση της κρίσης.
Μονάδες 13
 
2η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Από τα είδη της ανεργίας να περιγράψετε την εποχιακή
ανεργία.
Μονάδες 8
Γ2. Να αναφέρετε, χωρίς ανάλυση, τις αδυναμίες του Α.Ε.Π.
ως δείκτη οικονομικής ευημερίας.
Μονάδες 12
Γ3. Καταθέτει κάποιος 10.000 ευρώ για τρία (3) χρόνια με
επιτόκιο 10%. Τι ποσό θα πάρει στο τέλος του τρίτου
έτους; Δίνεται: (1,1)3=1,331.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την φορολογία
εισοδήματος.
Ετήσιο εισόδημα
(σε ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
0 -10.000 0%
10.001-30.000 10%
30.001-50.000 20%
50.001 και άνω 30%
Δ1. Ο πολίτης Α και ο πολίτης Β δηλώνουν ετήσιο εισόδημα
25.000 ευρώ και 60.000 ευρώ αντίστοιχα. Να
υπολογιστεί ο φόρος που θα πληρώσει ο καθένας, με
βάση την παραπάνω κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
Μονάδες 12
Δ2. Ο καθένας από τους παραπάνω δύο πολίτες αγοράζει
ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Πληρώνει επιπλέον
φόρο δαπάνης, που υπολογίζεται με φορολογικό
συντελεστή 10%.
Να υπολογίσετε το φόρο δαπάνης. (Μονάδες 2)
Να υπολογίσετε το φόρο αυτό ως ποσοστό στο εισόδημα
των πολιτών Α και Β. (Μονάδες 8)
Ποιο είναι το συμπέρασμά σας για την αναλογικότητα
του φόρου δαπάνης ως προς το εισόδημά τους;
(Μονάδες 3)
(Το αποτέλεσμα των υπολογισμών να φτάνει μέχρι ένα
(1) δεκαδικό ψηφίο).
Μονάδες 13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με
μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι
αποδεκτή.
6. Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ.
7. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣΘΕΜΑ Α

Α1.
α.  Σωστό
β.  Σωστό
γ.  Λάθος
δ.  Σωστό
ε.  Λάθος

Α2.
1 γ
2α
3ε
4β
5στ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδα 180, τελευταία παράγραφο από : «Οι φόροι είναι χρηματικά ποσά….» έως «….σε κάθε μονάδα της φορολογικής βάσης και εκφράζεται ως ποσοστό».

Β2. Παράβαλε σχολικό βιβλίο σελίδα 165, «Η φάση της κρίσης».


ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Σελίδα 170 «Εποχιακή Ανεργία»

Γ2. Σελίδες 142 και 143 από την ενότητα 10, η πρώτη παράγραφος στη συνέχεια από τα α), β), γ), δ), μόνο τα μαύρα γράμματα.

Γ3. Χρησιμοποιούμε τον τύπο του ανατοκισμού :
Τελικό ποσό = Αρχικό ποσό (1+i)³ = 10.000 (1+0.1)³ =                   =10.000* 1,331 = 13.310ΘΕΜΑ Δ

Δ1. 
Πολίτης Α,
Για τις πρώτες 10.000  ποσό φόρου = 0
Για τις επόμενες 15.000  Ποσό φόρου = 15.000*10/100 = 1.500 ευρώ.

Άρα το συνολικό ποσό φόρου που θα πληρώσει ο πολίτης Α είναι 1.500 ευρώ.

Πολίτης Β,
Για τις πρώτες 10.000, ποσό φόρου = 0,
Για τις επόμενες 20.000, ποσό φόρου = 20.000*10/100 = 2.000
Για τις επόμενες 20.000, ποσό φόρου = 20.000*20/100 = 4.000
Για τις τελευταίες 10.000, ποσό φόρου = 10.000*30/100 = 3.000

Συνεπώς το ποσό του φόρου που καλείται να πληρώσει ο πολίτης Β είναι το άθροισμα 0+2.000+4.000+3.000 = 9.000 ευρώ.

Δ2.
 Ο φόρος δαπάνης του αυτοκινήτου και για τους δύο πολίτες είναι :
10.000*10/100 = 1.000 ευρώ.
Φόρος δαπάνης επί του εισοδήματος για :
τον πολίτη Α : 1.000*100/25.000 = 100/25 = 4%
τον πολίτη Β : 1.000*100/60.000 = 10/6 = 1.6%

                Εισόδημα   Φόρος Δαπάνης    Φορολογικός Συντελεστής%
Πολίτης Α  25.000            1.000                                   4               
Πολίτης Β  60.000            1.000                                   1.6

Παρατηρούμε ότι, καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση (εισόδημα), ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται. Άρα ο φόρος είναι αντίστροφα προοδευτικός.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου