Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΙΟΣ 2012

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)ΟΜΑΔΑ Α΄

Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α1.
Η ζήτηση μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται η τιμή πώλησης του αγαθού.     Μονάδες 3
Α2.
Η ανώτατη τιμή που επιβάλλει το κράτος για την προστασία του καταναλωτή είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας.      Μονάδες 2
Α3.
Τα ελλείμματα που παρουσιάζονται στις αγορές οδηγούν σε συσσώρευση αποθεμάτων. Άρα η τιμή πώλησης πρέπει να αυξηθεί. Μονάδες 2
Α4.
Η ευαισθησία της επιχείρησης στις μεταβολές της τιμής, προσδιορίζει τη θέση της καμπύλης προσφοράς.     Μονάδες 3
Α5.
Όταν το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο προϊόν, το μέσο μειώνεται με την αύξηση της εργασίας.      Μονάδες 2

                                                                                                   Για τις προτάσεις Α6 μέχρι και Α8 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντησηΑ6.
Αν αυξηθεί η προσφορά του βουτύρου, ποια μεταβολή από τις πιο κάτω θα γίνει στην αγορά της μαργαρίνης;
α)
Η ζήτησή της θα αυξηθεί και η τιμή της θα αυξηθεί.
β)
Θα αυξηθεί η προσφορά της.
γ)
Θα μειωθεί η ζήτησή της και η τιμή της θα μειωθεί.
δ)
Θα αυξηθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας της.
Μονάδες 5
Α7.
Ως καταναλωτά αγαθά χαρακτηρίζονται:
α)
όλα τα αγαθά που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση.
β)
όλα τα οικονομικά αγαθά.
γ)
τα αγαθά εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση.
δ)
τα αγαθά εκείνα που μόνο μία φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν παραχθεί.
Μονάδες 4
Α8.
Όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών που αγοράζουν ένα κατώτερο αγαθό τότε:
α)
θα μειωθεί η τιμή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας του.
β)
η μεταβολή της συνολικής δαπάνης εξαρτάται από την ελαστικότητα ζήτησης.
γ)
θα μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών.
δ)
θα αυξηθεί η τιμή ισορροπίας καθώς και η συνολική δαπάνη.
Μονάδες 4

ΟΜΑΔΑ Β΄

α) Να αναπτύξετε αναλυτικά τις ιδιότητες των οικονομικών αναγκών. Να αναφέρετε και τους βασικούς λόγους που συντελούν στην εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό.                          Μονάδες 13

β) Χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης. Αναπτύξτε αναλυτικά.

Μονάδες 12ΟΜΑΔΑ Γ΄

Έστω ότι σε μία οικονομία το εργατικό δυναμικό είναι 8 άτομα και παράγονται τα προϊόντα Χ και Ψ. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 500 μονάδες του Ψ ή 250 μονάδες του Χ. Ζητείται:1.    Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

Μονάδες 4

2.  Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ στο πρώτο συνδυασμό παραγωγής του.                                        Μονάδες 3

3.    Αν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό, βρείτε τη συνάρτηση παραγωγής αυτής της οικονομίας.                                         Μονάδες 4

4.    Αν παράγονται 300 μονάδες από το αγαθό Χ, να υπολογίσετε πόσο πρέπει να παράγεται από το αγαθό Ψ ώστε ο νέος αυτός συνδυασμός Ω να είναι μέγιστης απόδοσης. Ισχύει ότι το ΚΕ του Χ είναι σταθερό.                                                            Μονάδες 2

5.    Να υπολογίσετε το μέσο προϊόν για το αγαθό Ψ και το αγαθό Χ εκεί όπου παράγεται η μέγιστη ποσότητά τους.     Μονάδες 2

6.    Έστω ότι παράγεται ο συνδυασμός Μ (Χ=500, Ψ=1500), που βρίσκεται αριστερά της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό της ανεργίας;

Μονάδες 5

7.    Έστω ότι η οικονομία παράγει το συνδυασμό Γ(Χ= 500, Ψ = 3000) και επιθυμεί να αυξηθεί η παραγωγή και των δυο αγαθών κατά 50%. Με δεδομένο ότι το μέσο προϊόν είναι σταθερό να υπολογίσετε την αύξηση του εργατικού δυναμικού (και ως ποσοστό) που απαιτείται γι’ αυτή την αύξηση, δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισμούς σας.      Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ Δ΄

Δίνεται ο αγοραίος πίνακας ζήτησης και προσφοράς:


ΤΙΜΗ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α
20
200
Β
Ρ2
900
Γ
80
800

Η τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης είναι σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης και ίση με 1 σε απόλυτη τιμή, ενώ η ελαστικότητα προσφοράς είναι επίσης ίση με τη μονάδα. Το κράτος επιβάλλει τιμή ασφαλείας για το προϊόν Ρκ = 80 στην οποία δημιουργείται πλεόνασμα 350 μονάδων. Ζητείται:

α) Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα, να βρεθούν οι συναρτήσεις      ζήτησης και προσφοράς, το σημείο ισορροπίας και να       παρασταθούν διαγραμματικά.                                    Μονάδες 15

β) Έστω ότι το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή ΡΑ = 40Є.

i.         Να βρεθεί το μέγιστο ύψος του πιθανού καπέλου.  Μονάδες 5

ii.      Αν το εισόδημα αρχικά ήταν 1800Є πόσο θα πρέπει να γίνει ώστε να εξαλειφθεί το έλλειμμα που υπάρχει για την ΡΑ, αν γνωρίζετε ότι για κάθε τιμή Εy = 2;                         Μονάδες 5


1 σχόλιο: